S. ÖZEROL: Kendi Kalemimden Yaşamöyküm

 Kendi  Kalemimden Y A Ş A M Ö Y K Ü M

Süleyman ÖZEROL/Araştırmacı-Gazeteci

(Güncellenmiştir)

1953 yılında Hekimhanın Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğmuşum. Babamın adı Hasan, annemin adı Zehra, altı kardeşin en büyüğüyüm. Babam ve annem köyde yaşıyorlar. Ben de 1966′da ilkokulu bitirene kadar orada yaşadım. İlkokulu köyümde bitirdikten sonra Akçadağ İlköğretmen Okuluna girdim. Akçadağ İlköğretmen Okulunda okurken de yaz tatillerinde de köyde ekin biçme, sap taşıma, döven sürme, harman kaldırma, bahçe sulama, oğlak-kuzu otlatma gibi işlerle bizzat köy yaşamına katıldım.

1972 yılında okulu bitirerek Urfa Yetiştirme Yurdunda öğretmenliğe başladım. Urfa’dan sonra Kısas, Siverek Türközü/Gazipaşa okullarında; 1981 yılından itibaren de Malatya/Battalgazi Toygar ve Boran, merkez Yeşiltepe Ahmet Parlak, Gazi ve Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlköğretim Okullarında 25 yıl 7 ay görev yaptıktan sonra 1998 yılı Şubatı sonunda emekliye ayrıldım. Bu süre içinde dört yıl da Alt Özel Sınıf öğretmenliği görevim var. Aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye, haftalık yazılar yazmaya başladım. 2009 yılı Eylül ayından itibaren Malatya’da yayınlanan aylık Arguvan Yolu dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürütmekteyim. Gazetecilik bir yönüyle öğretmenliğe benziyor. Yalnızca çocuklara değil, her yaşta insana hitap edebiliyorsunuz.

İlkokul yıllarımda şiir, öğretmen okulu yıllarımda anı, öykü, makale türü yazılar yazmaya başladım. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söylerim. Bu alışkanlıklar gibi okuma alışkanlığımın temeli de ilkokul yıllarıma dayanır. Bu bağlamda, Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldım, programlar yaptım. Ayrıca Panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılırım. Kültür-sanat ve edebiyatla bağımı koparmadan, çocukluğumun dokusunda var olan halk kültürü ve edebiyatı alanındaki uğraşılarım, 1983-1984 kışında kendi köyümü incelemekle yoğunlaştı. Derleme, araştırma ve incelemelerle çalışmalarımı zenginleştirmeyi amaçladım. Hemen her gün 2000’e yakın kitabın bulunduğu özel kitaplığımdan ve diğer kaynaklardan yararlanıyorum ve başkalarının da yararlanmasına olanak sağlıyorum. Ödev, tez hazırlayan öğrencilere, araştırma yapanlara, çeşitli konularda bilgi edinmek isteyenlere, kitap bastırmak isteyenlere yardımcı oluyorum.

Son 20 yıldan buyana en büyük uğraşım yazmak! Bazı günler 100-150 sayfa yazı yazdığım oluyor. Derleme, araştırma ve inceleme çalışmalarımı sürdürürken; 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmalarım, makalelerim, hem ölçülü hem de serbest şiirlerimden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Malatya Yorum’a yazdığım haftalık yazıların yanı sıra malatyahaber.com Atatürkçü Düşün (ADD Malatya Şubesi Yayın Organı), Umudun Sesi (Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Yayın Organı), MAKSAD (Malatya Kültür Sanat Derneği Yayın Organı) gibi yayınları örnek verebilirim. 1997 Kasımından buyana TSD Malatya Şubesi aylık yayın organı Umudun Sesi Dergisinin yayın danışmanlığını yaparken, her aşamasında elimden geçmektedir. 2009 yılında yayın yaşamına başlayan halk kültürü ağırlıklı Arguvan Yolu dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürütmekle birlikte yazılar yazmaktayım.

ADD Malatya Şubesi, TSD Malatya Şubesi, Malatya Kültür Sanat Derneği, Malatya Kültür Yaşam Derneği, Ankara Malatyalılar Derneği, Ankara Hekimhanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Halk Ozanları Kültür Derneği üyesiyim. Hekimhanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu, Halk Ozanları Kültür Derneği danışma kurulunda görevliyim.

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi ve Malatya Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) yönetim kurulu üyesiyim. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biriyim (14 Mart 2004). Türk Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından Türk Halk Kültürü Hizmet Ödülüne layık görüldüm (24 Aralık 2005).

Anı ve öykülerimden bazılarını bir araya getirerek “Televizyonu Nasıl Buldum?” adıyla yayınladım (Karataş Gayret Matbaası, Malatya 1999). “Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi” (Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004), Dirençli Eğitimci-Örgütçü ve Araştırmacı H. Nedim Şahhüseyinoğlu (Yaşamöyküsü-Derleme, Ankara 2009), Babamın Şiirleri/Hasan Özerol’un Şiirleri” (Malatya 2009) yayınlanan diğer yapıtlarım.

“Bir Gün Uyandığında” (Şiir), “Yenilenen Köy Ballıkaya” (İnceleme), “Anıya Benzer” (Anı-Deneme Notları), “Âşık Yoksuli” (Yaşamı ve Sanatı), Vayloğ Dede (Yaşamöyküsü), Hekimhanlı Ozan Kul Emici, Bir Deli Rüzgar (Şemsi Belli İle İlgili Yazılar), Merhaba Gülü (Metin Özer/Ozan Birfani İle İlgili Yazılar) kitap bütünlüğündeki çalışmalarımdan bazılarıdır.

1993 yılında Malatya Yorum gazetesinde İNCE DÜŞÜNCELER köşemde yazmaya başladığımda, ilk kez yazdığım yazının başlığı “Başkalarını Mutlu Edebilme Mutluluğu” idi. Bu, benim aynı zamanda yaşam felsefemin özetidir. Bu mutluluğu herkesin tatmasını isterim!

Bütün bunların yanında elbette ki özel yaşamım da var. 1974 yılından beri evliyim, eşim ev hanımı. Büyük oğlum Ozan (1975) makine (ODTÜ) kızım Gül (1977) endüstri (ODTÜ) mühendisi. Küçük oğlum Yazar (1983) Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünde okuyor. Çocukların hepsinin Ankara’da bulunması nedeniyle 2011 yılından buyana zamanımızın bir bölümü de Ankara’da çocuklarla birlikte geçiyor. Yaz dönemi bazen de kendi köyüm ve çevre köylere gidiyorum. 2001 yılından bu yana özellikle Malatyalı sanatçılarla ilgili yaşamöyküsü derleme çalışmalarına ağırlık veriyorum.

Biraz olsun kendimi tanıttım sanıyorum. Bundan böyle yirmi yılı aşan birikimimle sizlere yararlı olabilirsem, “Başkalarını Mutlu Edebilme Mutluluğu”nu yeniden yakalayacağım.

My own pen YAŞAMÖYKÜM (İngilizce)

Solomon ÖZEROL / Analyst-Journalist

In 1953, the Ballikaya Hekimhan (Mezirme) was born in the village. My father’s name Hasan, Zehra name of my mother, six brothers I am the biggest. My father and mother are living in the village. I also lived there until I finished school in 1966. After finishing primary school in my village I went Akçadağ Primary School. Primary School summer reading Akçadağ as well as mowing in the village, carrying handle, a driving beat, blend removal, garden irrigation, goat-like lambs grazing on village life with the person attended. In 1972, finished school I started teaching in the Urfa Orphanage. Measure after Urfa, Siverek Türközü / Gazipaşa schools; since 1981 in Malatya / Battalgazi Toygar and Boran, Ahmet Parlak Yeşiltepe centers, Veterans and Martyrs of Captain Hakkı Akyüz Elementary School served 25 years, 7 months after the end of February of 1998 I retired. During this time four years, I have the Sub Private Classroom teaching duties. In June of that year Malatya newspaper editorial comment to the executive director of the weekly, I began to write articles. From September of 2009 in Malatya, published monthly magazine editorial director Arguvan Road execute. Across the board seems to be a journalism teacher. Not only children, you can appeal to people of all ages.

Poetry in my elementary school years, teachers in my school years, memories, stories, article type, I began to write articles. Picture makes the player and the songs I’ll say connecting. This habit of reading habits, such as my foundation year at my school is based on. In this context, in Malatya in some radio and television programs I joined, I made programs. In addition, Panel, I attend conferences and similar activities. Art and literature without breaking the ties of culture, there is in the texture of my childhood in the field of folk culture and literature my profession, I visited his village, but concentrated in the winter of 1983-1984. Compilation, research and analysis I intended to work with my rich. Almost every day over 1500 books and other resources where I take advantage of special libraries, and I would allow others also benefit. Homework, prepare a thesis to the students, those who do research, those who want to learn various topics, the book would help those who want to suppress. Until the last 20 years, buy my biggest deal to write! Some days I write is 100-150 pages. Compile, research, and review my work While in 1988, since thousands of pages related to folk culture finds my work, my article, both moderate and free some of my poems in various newspapers and magazines, books and Internet sites are running. Malatya to comment that I wrote weekly articles as well as the Kemalist Thinking malatyahaber.com (ADD Malatya Branch Transmission Body), The Voice of Hope (Turkey Disabled Persons Association of Organ Malatya Publications Branch), MAKSAD (Malatya Culture Body Art Association Publication) can give examples of such publications. Malatya Branch from 1997 November monthly publication TSD until buy The Sound of Hope Magazine, while the publication of consultation, the hand progresses through each stage. Kemalist Thought Association, and Malatya Malatya Branch Culture and Art Association (MAKSAD) am a member of the board of directors. Due to their contribution to culture and social life Malatya Malatya Journalists Association (MAGDER) awarded by one of 14 people I (14 March 2004). Research Council of Turkey by Turkish Folklore Folk Culture of Service Award was awarded (24 December 2005).

Memories and stories brought together some of the “How I found television?” published with the name (Karatas Diligence Press, Malatya, 1999). “Arguvan Türküleri-Halkbilimsel A Research Trial” (with Huseyin Sahin-Compile-Review, Istanbul 2004), educator and researcher-organizer, H. Nedim Şahhüseyinoğlu (Biography-compilation, Ankara 2009), father of Poetry / The Poetry of Hasan Özerol “(Malatya, 2009), published my other works. “One day when the Wake” (Poetry), “the renewed Ballikaya Village” (Review), “comparable to the memories” (Ani-trial notes), “Lovers poor” (Life and art) the integrity of the book are some of my work.

In 1993 in Malatya newspaper comment when I started writing in my corner FINE THOUGHT, I wrote the first article is entitled “Happiness can Et others happy”, respectively. This is my summary of my philosophy of life is at the same time. I would like everyone to enjoy this happiness!

Beside these there are of course my personal life. Married since 1974, my wife is housewife. My older son, Ozan (1975) machine (METU), daughter Rose (1977) industry (METU) engineer. My youngest son, the author (1983) studies at Ankara University, Department of Physics. Because of all children in Ankara for seven years until the time of our buy section goes in Ankara with children. Summer term and sometimes my own village and surrounding villages leaving.

Introduce myself, I think I get a little bit. Exceeding twenty years from now we can be helpful with my background I am, “Happiness can Et others happy” nu will grasp again.

About incedusunceler

SÜLEYMAN ÖZEROL Emekli Öğretmen-Gazeteci 1 Kasım 1953 tarihinde Malatya Hekimhan Ballıkaya (Mezirme) köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Zehra’dır. İlkokulu kendi köyünde okudu. Akçadağ İlköğretmen Okulunu 1972 yılında bitirdi, Urfa ve Malatya’da çeşitli okullarda görev yaptı, 1998’de emekli oldu, aynı yılın Haziran ayında Malatya Yorum Gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yürütmeye ve anı, öykü, makale türü haftalık yazılar yazmaya başladı. İlkokul yıllarına dayanan şiir ile ilgisi öğretmen okulunda ve mesleğinin ilk yıllarında yoğunlaşmıştır. Resim yapar, bağlama çalar ve türkü söyler. Malatya’daki bazı radyo ve televizyonlarda programlara katıldı, programlar yaptı. Halk kültürü ve edebiyatı alanında yoğunlaşan uğraşılarını derleme, araştırma ve incelemelerle zenginleştirmeyi sürdürürken panel, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaktadır. 1988 yılından itibaren de binlerce sayfayı bulan halk kültürü ile ilgili çalışmaları, makaleleri, ölçülü ve serbest şiirlerinden bazıları çeşitli gazete ve dergilerde, kitaplarda ve Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Çalışmaları kültürel derleme-araştırma ve incelemeleri Arguvan-Hekimhan yöreleri ağırlıklıdır. Malatya kültürüne ve toplumsal yaşamına katkılarından dolayı Malatya Gazeteciler Derneği (MAGDER) tarafından ödüllendirilen 14 kişiden biridir. (14 Mart 2004). Folklor Araştırmaları Kurumu tarafın-dan 2005 yılında Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (24 Aralık 2005-Ankara). Tamam Hanım ile evli olup Ozan (1975) Gül (1977) ve Yazar (1983) adlarında biri kız üç çocuk babasıdır. Derleme, araştırma, program çalışmalarını, Malatya Yorum gazetesi ve Arguvan Yolu dergisi yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte, 2001 yılından buyana kışları Ankara’da, yazları Malatya’da (Ballıkaya) oturmaktadır. Hakkında, Sultan Kılıç tarafından “Tek Kişilik Ordu” adlı ince-leme yazısı Arguvan Yolu dergisinde; Alpaslan Karabağ tarafından ozanlık geleneği ile ilgili yapılan çalışma "Sazın ve Sözün Sultanla-rı/Yaşayan Halk Şairleri-X" (Fatma Ahsen Turan-Ayşe Oğuzhan Börekçi) adlı kitapta yer aldı. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Geçmişten Günümüze Malatyalı Şairler, Hekimhan Şairleri gibi çeşitli kaynaklarda yaşamöyküsü ve çalışmalarından söz edilmiştir. Yayınlanmış Kitapları 1. Televizyonu Nasıl Buldum: Anı-Öykü, Malatya 1999 2. Arguvan Türküleri-Halkbilimsel Bir Araştırma Denemesi: Hüseyin Şahin ile birlikte-Derleme-İnceleme, İstanbul 2004 3. Dirençli Eğitimci Örgütçü Araştırmacı Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu: H. Nedim Şahhüseyinoğlu’nun Yaşamöyküsü, Ankara 2009 4. Babamın Şiirleri: Hasan Özerol’un Şiirleri, Malatya 2009 5. Vayloğ Dede/Yaşamı ve Hakkındaki Anlatımlardan Bazıları: Ankara 2012 6. Hekimhanlı Ozan Kul Emici/Yaşamı Sanatı Şiirleri: Malatya 2013 7. Bir Deli Rüzgâr/Şemsi Belli İle İlgili Yazılar: Ankara 2015 8. Ah İle Âmânı Dağlara Saldık: Şiirler, Ankara 2015 9. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Sage Yayınları, Ankara 2016 10. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 10. Ters Site/Kalbi Sağda Atanlar: Ankara 2015 11. Zülfukar Sezen/Yarım Yüzyılı Aşan Sanatından: Ankara 2016 12. Babamın Askerlik Günlükleri: Ankara 2016 13. Gelmedin Leylim: Ankara 2017 14. Başkavak Köyü Derlemeleri-Araştırmaları 15. Başalanlı Fedakar Ana Sultan Yılmaz: Ankara 2017 16. Köy Enstitülü Emekli Öğretmen Mehmet Öztürk: Anlara 2017 Kitap Bütünlüğündeki Çalışmalarından Bazıları Bir Gün Uyandığında (Şiir), Yenilenen Köy Ballıkaya (Köy İnce-lemesi), Anıya Benzer (Anı-Deneme Notları), Âşık Yoksuli (Yaşamı-Sanatı), Merhaba Gülü (Metin Özer İle İlgili Yazılar), Ballıkaya Köyü ve Çevresinden Âşıklar-Şairler (Derleme), Hekimhan Müzik Kültürü, (İnceleme), Kömürhan Köprüsü Nereye Bakar? (Kültürel Yazılar), Radyo Fon Programlarım, Halk Ozanları Kültür Derneği Tarihçe Çalışması, Başkavak Köyü Derlemeleri, Gürgür Dede, Ballıkayalı Öğretmenler, Babamın Yazdıkları (Haan Özerol’un Anıları)…
Bu yazı YAŞAMÖYKÜM içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s